Monday, 20 May 2024

กลาโหมประสานคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่คุมเข้มโควิดใน3จว.ชายแดนใต้รมช.กลาโหมย้ำให้ กอ.รมน.ภาค4 คณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ป้องกันการระบาดของโควิดอย่างเข้มข้น