Wednesday, 17 July 2024

กสิกรไทย ได้ใบอนุญาตให้จัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

27 Apr 2020
484


กสิกรไทย ได้ใบอนุญาตให้จัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 12:13 น.

กสิกรไทยธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ได้ใบอนุญาตให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนลูกค้า (Service Provider) จาก กรมสรรพากร

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมสรรพากร พัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิสก์ (e-Payment) อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากร

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร ให้เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนลูกค้า (Service Provider) สำหรับระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt) จากผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ผ่านระบบของกรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การรับจ่ายเงินไปจนถึงการบริหารจัดการภาษี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานกรมสรรพากรได้อย่างรวดเร็ว

นายศีลวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นมิติใหม่ของระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดปัญหาและความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลหรือเอกสารที่เคยเป็นกระดาษ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลในระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ขององค์กร ทำให้มีความน่าเชื่อถือและผลผูกพันทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์