Saturday, 20 July 2024

"การุณ"จี้รัฐบาลคลายล็อกดาวน์เปิดทางประชาชนทำมาหากินส.ส.กทม.เพื่อไทยเรียกร้องรัฐบาลรีบผ่อนปรนมาตรการต่างๆที่ทำได้ก่อน เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง หลังประชาชนส่วนใหญ่ผิดหวังเงินชดเชย 5,000 บาท