Sunday, 27 November 2022

การแพทย์ออนไลน์ รักษาผ่าน VDO Call ส่งยาทางไปรษณีย์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง


การแพทย์ออนไลน์ รักษาผ่าน VDO Call ส่งยาทางไปรษณีย์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 06:15 น.

เช็กรายชื่อ 27 โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ที่นำร่องให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยาทางไปรษณีย์ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในสถานการณ์โควิด-19

จากการแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ว่า ปัจจุบันประชาชนยังคงมีความกังวลว่าการมาโรงพยาบาลค่อนข้างลำบากมากขึ้น จึงเกิดระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Service) การรักษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยาทางไปรษณีย์ ผ่านแนวคิดยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดความแออัด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในสถานการณ์โควิด-19 (อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ เพิ่มขีดความสามารถการรักษา และนำเทคโนโลยีการรักษาส่งถึงบ้าน

เกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถรับบริการ

สำหรับเกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถรับบริการ ได้แก่

 • ต้องเป็นผู้ป่วยเก่าที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับบริการได้
 • ผู้ป่วยต้องสมัครใจการรับบริการผ่าน VDO Call และรับยาทางไปรษณีย์ และ
 • ผู้ป่วยหรือญาติสามารถใช้สมาร์ทโฟน ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้

ขั้นตอนการเข้าร่วม

 1. เมื่อผู้ป่วยถึงคราวนัดไปโรงพบาบาลครั้งต่อไป ให้แจ้งความประสงค์รับบริการทางออนไลน์ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าโรงพบาบาลบางแห่งทำได้ บางแห่งยังทำไม่ได้ โดยสามารถแจ้งได้ตรงจุดพยาบาลว่าครั้งต่อไปจะรับบริการผ่านระบบนี้ได้หรือไม่ แพทย์ พยาบาล จะประเมินจากประวัติการรักษาและโรคของท่านว่าเหมาะสมหรือ
 2. หากสามารถทำได้ก็จะให้เซ็นยินยอมรับการรักษาด้วยวิธีนี้
 3. รอแจ้งวันนัด ซึ่งเมื่อถึงวันนัด อาจจะเป็น 3-6 เดือนข้างหน้า จะมีคนโทรไปหรือส่งข้อความไปเพื่อนัดช่องทางในการวิดีโอคอล ซึ่งจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นช่องทางเฉพาะในการรักษาออนไลน์ด้วย

วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหน

วิธีการดังกล่าวเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก โรคระบบประสาท ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยมะเร็งที่อาการคงที่ แต่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ไม่ลุกลาม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการคงที่ และต้องการเพียงกินยาต่อเนื่องเท่านั้น โดยผู้ป่วยที่มีความพร้อมสามารถติดต่อขอรับบริการได้เมื่อผ่านการประเมินจากแพทย์แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ จะมีการถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษาให้ผู้ป่วยเก็บไว้เอง เพื่อความสะดวกหากเปลี่ยนไปใช้ในสถานพยาบาลอื่นจะไม่เสียเวลาสอบถามประวัติการรักษา

รายชื่อ 27 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่

 1. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 2. โรงพยาบาลราชวิถี
 3. โรงพยาบาลเลิดสิน
 4. โรงพยาบาลสงฆ์
 5. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 6. สถาบันทันตกรรม
 7. สถาบันประสาทวิทยา
 8. สถาบันพาธิวิทยา
 9. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 10. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 11. สถาบันโรคผิวหนัง
 12. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 13. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 14. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 15. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 16. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 17. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 18. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 19. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
 20. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 21. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 22. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
 23. โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 24. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
 25. โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 26. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 27. โรงพยาบาลเวชชารักษ์ จังหวัดลำปาง

สำหรับรูปแบบนี้เปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลา 2 เดือน ปัจจุบันระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ให้บริการผ่าน VDO Call ทั้งหมด 4,316 คน เฉลี่ย 200 คนต่อวัน ผู้รับยาทางไปรษณีย์ทั้งหมด 7,717 คน เฉลี่ย 363 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ในต่างจังหวัดอีกด้วย

สำหรับแผนงานในอนาคต คือการขยายการบริการได้ทุกสถานพยาบาลในสังกัดสาธารณสุข เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาระหว่างโรงพยาบาลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถเก็บข้อมูลการรักษาของตัวเองไว้ในแอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาสู่ระบบการส่งต่อและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และขยายการบริการครอบคลุมกลุ่มโรคอื่นๆ มากขึ้น