Thursday, 18 July 2024

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานอำพรางว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขาย – โพสต์ทูเดย์ หุ้น

23 Apr 2020
507


ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานอำพรางว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขาย

วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 07:07 น.

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน และอำพรางว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวณิชาภา ขันธสุวรรณ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน และอำพรางว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 – ธันวาคม 2561 นางสาวณิชาภาได้สั่งซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1) ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวของตน และเป็นผู้สร้าง username และ password สำหรับใช้ซื้อขายดังกล่าว และ (2) ผ่านการคีย์คำสั่งในโปรแกรมการส่งคำสั่งของบริษัท รวมทั้งได้นำเงินส่วนตัวฝากเข้าบัญชีซื้อขายของลูกค้าดังกล่าวเพื่อวางเป็นหลักประกัน เมื่อเกิดผลขาดทุนในบัญชีซื้อขายของลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่ได้โต้แย้งหรือทักท้วงรายการซื้อขายที่บริษัทส่งให้ นอกจากนี้ ผู้แนะนำยังอำพรางว่าลูกค้าเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อขายแทนลูกค้า สำหรับการซื้อขายที่ไม่ได้ส่งคำสั่งทางอินเตอร์เน็ต

การกระทำของนางสาวณิชาภาข้างต้น เป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน และอำพรางว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 เป็นเวลา 9 เดือน 22 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่มอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว