Thursday, 21 October 2021

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวม – โพสต์ทูเดย์ กองทุนรวม


ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวม

วันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 09:57 น.

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวม และการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงหลักการการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน เนื่องจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกัน และไม่มีความยืดหยุ่น รวมทั้งยังไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนพฤติกรรมการรับข่าวสาร และการลงทุนของผู้ลงทุน ขณะที่หลักเกณฑ์ด้านการโฆษณา ยังมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่โฆษณากองทุนรวมต้องสื่อสารคำเตือนด้วยข้อความที่กำหนด ซึ่งบางช่องทางที่มีข้อจำกัดด้านเวลา อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคำเตือนที่มีคุณภาพ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้การโฆษณากองทุนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแต่ละช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน โดยยังคงหลักการการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. ได้หารือในหลักการกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้ มาประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในลำดับถัดไป

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=736 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564