Tuesday, 30 November 2021

ขยายเวลามาตรการภาษี ผู้บริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


ขยายเวลามาตรการภาษี ผู้บริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 07:08 น.

รัฐบาลขยายเวลามาตรการภาษี ผู้บริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาหรือมีทักษะเพื่อประกอบอาชีพตามความถนัด โดยดำเนินการในลักษณะการอุดหนุนช่วยเหลือ (มอบทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) และการศึกษาวิจัยนวัตกรรม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 66

ซึ่งมาตรการนี้สามารถหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

ผู้บริจาคที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะต้องดำเนินการผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e- Donation) ให้แก่ กสศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 66