Saturday, 23 September 2023

"ข้อกล่าวหา" กรณีรัชกาลที่ 7 ขู่จะขายพระแก้วมรกต

30 Nov 2020
326อธิบายความเข้าใจผิดของรายงานข่าวจากอดีตที่ส่งผลสะเทือนมาถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทย