Tuesday, 16 July 2024

"ข้อกล่าวหา" กรณีรัชกาลที่ 7 ขู่จะขายพระแก้วมรกต

30 Nov 2020
353อธิบายความเข้าใจผิดของรายงานข่าวจากอดีตที่ส่งผลสะเทือนมาถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทย