Thursday, 25 July 2024

คนภูเก็ตออกออกมาใช้สิทธิเลือกท้องถิ่นอย่างหนาตา-ตั้งเป้า70%ภูเก็ต-คนภูเก็ตและชาวไทยใหม่ทยอยลงคะแนนเลือกตั้งอบจ.อย่างหนาตา ตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิ 70% ขณะนี้ยังไม่พบการร้องเรียนกระทำความผิดกฏหมายเลือกตั้ง