Thursday, 25 July 2024

ครม. ผ่านร่างประมวลจริยธรรมขรก.การเมือง ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ครม. ผ่านร่างประมวลจริยธรรมขรก.การเมือง ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 10:42 น.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. ผ่านร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ไม่บิดเบือน ไม่แทรกแซงการดำเนินการทางวินัย

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กย. ว่า ครม.เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. …. ตามที่ได้ปรับแก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง โดยสาระที่ได้ปรับแก้เพิ่มเติมมีดังนี้

1.เพิ่มพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ข้าราชการการเมืองต้องดำรงตนโดยเปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแก่ประชาชน

2.เพิ่มเติมถ้อยคำ “การดำเนินการทางวินัย” โดยกำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง เข้าก้าวก่ายหรือแทรกแซงเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำร่างประมวลจริยธรรมฯ ใช้บังคับกับบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 โดยอนุโลมด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่างประมวลจริยธรรมทั้งฉบับ ประกอบด้วย (1)ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2)ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3)ต้องกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4)ต้องดำรงตนโดยเปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่บิดเบือนแก่ประชาชน (5)ต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ (6)ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยต้องดำรงตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ (7)ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าก้าวก่ายหรือแทรกแซงเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และ (8)ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ