Monday, 18 October 2021

ครม.ไฟเขียวตั้งน้องชาย”เสกสกล”นั่งที่ปรึกษารมต.สำนักนายกฯ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ครม.ไฟเขียวตั้งน้องชาย”เสกสกล”นั่งที่ปรึกษารมต.สำนักนายกฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 17:29 น.

มติครม.แต่งตั้ง “ชนะศักดิ์” น้องชาย “ดร.เสกสกล” นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกฯ

วันที่ 13 ก.ค. น.ส.ไตรศุรี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย คือ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ น้องชาย นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) และ นายสมหมาย เอี่ยมสอาด ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

ครม.เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระในวันที่ 9 สิงหาคม 2564) ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป