Wednesday, 19 June 2024

คลังปัดพูดแจกเกษตรกร5พัน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

24 Apr 2020
463


คลังปัดพูดแจกเกษตรกร5พัน

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 13:10 น.

รัฐบาลสั่งปิดปากข้าราชการห้ามพูดจ่ายเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่จะใช้เงินจากการ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เปิดเผยว่า กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์จะต้องเป็นผู้พิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร เนื่องจากมีฐานข้อมูล โดยขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป จนกว่าเรื่องจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“จะจ่ายเงินให้เกษตรกร วงเงิน 5 พันบาท ระยะเวลา 3 เดือนหรือไม่ต้องรอ ครม. รัฐบาลห้ามพูด ผมเป็นข้าราชการไม่สามารถพูดได้ จนกว่า ครม. จะมีมติเห็นชอบ” นายประสงค์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับเกษตรกร จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เม.ย.2563

“มาตรการแจกเงินเกษตรกร จะใช้เงิน พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะจ่ายเท่าไรกี่เดือนต้องให้ ครม. เห็นชอบ ”นายอุตตม กล่าวว่า

นายอุตตม กล่าวว่า การแจกเงินเกษตรกรจะยึดข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯเป็นหลัก คลังยืนยันว่าวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพียงพอดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19