Thursday, 18 July 2024

คลังแจงจ่าย5พันบาททุกคนที่ผ่านเกณฑ์

20 Apr 2020
485คลังยันคนได้รับเงิน 5 พันคน มากกว่า 4 ล้านคน รัฐบาลชัดเจนให้ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์