Tuesday, 26 September 2023

คลังแจงจ่าย5พันบาททุกคนที่ผ่านเกณฑ์

20 Apr 2020
452คลังยันคนได้รับเงิน 5 พันคน มากกว่า 4 ล้านคน รัฐบาลชัดเจนให้ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์