Sunday, 14 August 2022

“ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเก้าอี้เอ็มดี ธอส. อีกวาระ

27 May 2020
191


“ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเก้าอี้เอ็มดี ธอส. อีกวาระ

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 17:32 น.

คณะกรรมการ ธอส. มีมติเห็นชอบ “ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการ อีกวาระ

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้ (27 พ.ค. 2563) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. ที่มีนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอนายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ธอส. มาตั้งแต่ปี 2539 รวมถึงความสำเร็จในการบริหารตลอด 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวาระแรกระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563 ซึ่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผลักดันนโยบายของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์ นายฉัตรชัย ยังมีแผนงานและวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. กว่า 5,000 ชีวิต ร่วมมือกันพา ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เป็นธนาคาร “บ้าน” ของคนไทย ที่มีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบ และส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กระทรวงการคลัง เห็นชอบต่อไป