Saturday, 23 October 2021

ทีมงานเข้มแข็งบนฐานศรัทธา สร้างอย่างไร – โพสต์ทูเดย์ work-life-balance


ทีมงานเข้มแข็งบนฐานศรัทธา สร้างอย่างไร

วันที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล สถาบันอินทรานส์ Hipot – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

ผมมั่นใจว่าประเด็นเรื่องศรัทธาระหว่างบุคคลมีผลต่อความเข้มแข็งและความสำเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง

เมื่อพูดถึงประเด็นความท้าทายด้านศรัทธา อาการที่พบบ่อยมักเป็นอย่างนี้ ต่างวัยต่างความคิด ติดกรอบเดิมๆ มีทัศนคติติดลบ บุคคลจึงไม่เปิดใจกว้างรับฟัง ไม่เข้าใจกัน ขัดแย้งกัน ขาดความเชื่อมั่น ไม่ไว้ใจกัน หวาดระแวง ไม่ยอมรับกัน จึงขาดการมีส่วนร่วม บุคลากรเล่นไม่เข้าขากัน ทำงานไม่เป็นทีม ไม่เกื้อกูลกัน มองเป้าหมายคนละภาพ ไม่สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ขาดความเป็นเอกภาพ ไม่เป็นหนึ่งเดียว จึงขาดพลังร่วม ไม่เป็นปึกแผ่น ส่งผลให้ทีมงานขาดความเข้มแข็ง

เมื่อพิจารณาถึงรากของปัญหา ทำไมคน 2 คน ถึงไปด้วยกันไม่ได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่า ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันนั้น ในขณะนั้น โลกภายในของทั้งสองคือตัวตน ก็กำลังก้องสะท้อนระหว่างกันอยู่เช่นกัน และโดยธรรมชาติ ตัวตนต้องการคุณค่าและความหมาย แต่ที่เป็นปัญหาไม่ไว้ใจกัน ก็เพราะต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน แต่กลับต้องการให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง นั่นคือ จะเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง

ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างเอาตนเองเป็นศูนย์กลางนั้น ใจก็จะไม่เปิดรับฟังอีกฝ่าย เมื่อใจเธอไม่เปิดรับฟังฉัน นั่นคือ เธอเห็นฉันไม่มีค่า และ“ใครก็ตามที่ไม่เห็นฉันมีค่า เธอก็ไม่มีค่าเช่นกัน” เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ศรัทธาก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อขาดศรัทธา ไม่ไว้ใจกัน ก็ขาดการมีส่วนรวม การทำงานก็ไม่เป็นทีม ไม่เป็นหนึ่งเดียว ครอบครัว องค์กร หรือสังคมใดก็ตามที่ไม่เป็นหนึ่งเดียว ความเข้มแข็งก็ไม่ต้องพูดถึง

ที่สำคัญอาการของการไม่เห็นคุณค่าระหว่างกันนั้น ล้วนมีรากมาจากการไม่เห็นคุณค่าตนเอง

ภายในบุคคลจึงอ่อนไหว เปราะบาง ขาดความมั่นคง ขาดความเชื่อมั่น ขาดภูมิต้านทาน ไม่สามารถนำตนเองได้ ทีมงานจึงไม่สามารถระเบิดศักยภาพภายในให้ออกมาได้อย่างเต็มที่

ดังนั้น ทางออกเพื่อสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง องค์กรมีความยั่งยืน บุคลากรต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกัน บนฐานของการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง อีกทั้งต้องมีความมั่นคง มีภูมิต้านทาน สามารถพลิกฟื้นให้กลับมานำตนเอง เพื่อเล่นเชิงรุกได้ บนฐานของการเห็นคุณค่าตนเอง

ปัญหาความไม่เข้าใจกันในองค์กรนำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสและทรัพยากรมากมาย ท่านคิดว่าอะไรคือรากของปัญหาด้านศรัทธาระหว่างกัน ไม่ไว้ใจกัน ไม่ยอมรับกัน อะไรทำให้คนเราไม่เปิดใจกว้างรับฟังกัน ไม่เข้าใจกัน ขัดแย้งกัน แล้วท่านจะนำความเข้าใจดังกล่าวมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการสร้างทีมงานให้เข้มแข็งบนฐานของศรัทธา เพื่อพลิกสถานการณ์เชิงลบให้กลับมาเล่นเชิงบวกได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทีมงานให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน อย่างเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียว