Sunday, 29 January 2023

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

31 Jul 2021
120


ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 17:38 น.

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานการตลาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิ.ค. 2564

ธนาคารออมสินแจ้งว่า มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการตลาด สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่า ด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน

1.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร

1.3 อายุไม่เกิน 50 ปี นับตั้งแต่วันแจ้งความประสงค์

1.4 เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือการผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 มีประสบการณ์ในการวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผลแผนงานการตลาาด ในระดับบริหารงานการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.2 มีประสบการณ์ด้านการบริหารช่องทางการตลาด ผ่านช่องทาง online และทำ Digital Marketing ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.3 มีประสบการณ์ด้านระบบงาน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ของธนาคาร เพื่อให้สามารถ นำมาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการทีม และมีทักษะในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และความรอบรู้เชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งความประสงค์

3.1 แจ้งความประสงค์ในแบบที่ธนาคารกำหนด (กรณีกรอกคุณสมบัติตามแบบแจ้งความประวงค์ไม่เพียงพอให้จัดทำเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม)

3.2 ประกาศนียบัตรทางด้านการตลาด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3.3 สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน

3.4 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวิฒิทางการศึกษา (Transcipt และปริญญาบัตร)

3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือสำเนาใบรับรองการสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

3.6 หนังสือรับรองการทำงานและอัตราเงินเดือนปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทำงานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในข้อ 2

3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

4 การแจ้งความประสงค์

ให้ผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด ส่งแบบแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารหลักฐานแจ้งความประสงค์ฯ ทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดบี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้ายจะมีข้อความตอบกลับ E-mail ยืนยัน การได้รับแบบแจ้งความประสงค์ฯ หากผู้แจ้งความประสงค์ไม่ได้รับข้อความตอบกลับ E-mail กรุณาตรวจสอบมาที่โทร 083-214-0764 ภายในระยะเวลที่กำหนดแจ้งความประสงค์ฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย โทรศัพท์ 083-214-0746

5 การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งวัน เวลาและสถานที่ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากภายหลังธนาคารพบว่าผู้แจ้งความประสงค์ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามหลักเกษณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือให้ข้อมูลใดๆ เป็นเท็จ ธนาคารจะตัดสิทธิผู้นั้นจากการคัดเลือก และธนาคารสงวนสิทธิที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสัมภาษณ์ หรือไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและผู้แจ้งความประสงค์จะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้