Saturday, 23 September 2023

“ธรรมศาสตร์”เปิดผลสอบการชุมนุมของนศ.10 ส.ค. – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“ธรรมศาสตร์”เปิดผลสอบการชุมนุมของนศ.10 ส.ค.

วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 21:00 น.

ม.ธรรมศาสตร์เปิดผลสอบคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการชุมนุมวันที่ 10 ส.ค.ระบุ มหาวิทยาลัยฯอนุญาตนศ.จัดกิจกรรม ระบุไม่รู้ล่วงหน้ามีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่อง “ธรรมศาสตร์” เปิดผลสอบคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การชุมนุมวันที่ 10 ส.ค.2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

จากกรณีที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้มอบหมายให้อธิการบดี มธ.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริงการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 โดยล่าสุดคณะกรรมการฯได้พิจารณาพยานหลักฐานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสําคัญ 2 ประเด็น ประกอบด้วย

1.การขออนุญาตชุมนุม พบว่า มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุญาตให้กลุ่มนักศึกษาจัดกิจกรรมการชุมนุมตามเงื่อนไขที่หารือและตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายมหาวิทยาลัย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ และฝ่ายนักศึกษาผู้ขอจัดการชุมนุม ซึ่งจะอยู่บน 3 ข้อเรียกร้อง คือ ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และหยุดคุกคาม ประชาชน ส่วนประเด็นข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พบว่า มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ไม่ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.การระงับการชุมนุมเมื่อได้เกิดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง พบว่า การกระทําดังกล่าวอยู่เหนือความคาดหมาย และการป้องกันของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ได้ เลือกใช้วิธีนุ่มนวลตามแนวทางการปฏิบัติกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม คือ การรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพื่อใช้ในการพิจารณาดําเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายต่อไปในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งระหว่างกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีข้อห่วงใยเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาควรกําหนดแนวปฏิบัติภายในอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิพลเมืองที่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2.การแสดงออกต่างๆ ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทุกฝ่ายจึงพึงระมัดระวังการใช้คําว่า “ธรรมศาสตร์” หรือคําใดๆ ที่ทําให้สังคมเข้าใจว่า เป็นตัวแทนหรือเป็นเจตจํานงร่วมกันของประชาคม ธรรมศาสตร์ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปสู่ประเด็นโต้แย้งและความเสียหายในวงกว้างต่อไป