Monday, 18 October 2021

ปิดจ็อบกลับบ้าน!! วุฒิสภาเปิดประชุม 20 นาที ก่อนสั่งปิดประชุมทันที


ปิดจ็อบกลับบ้าน!! วุฒิสภาเปิดประชุม 20 นาที ก่อนสั่งปิดประชุมทันที

วันที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 12:20 น.

สว.นั่งประชุมเพียง 20 นาที ก่อนสั่งปิดประชุมกลับบ้านหวั่นโควิดระบาด

วันที่ 12 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญเพียงแค่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 15 คน จากนั้นพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อีก 3 ฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ… และร่าง พ.ร.บ.หอการค้าไทย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ก่อนที่จะอนุมัติการขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ออกไป 30 วัน จากเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 22 กรกฎาคม และการขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกไปอีก 30 วัน จากเดิมที่จะครบกำหนดวันที่ 19 สิงหาคม 2564

จากนั้นนายพรเพชรแจ้งต่อที่ประชุมว่า หมดวาระการประชุม และสั่งปิดประชุมทันทีในเวลา 10.20 น. โดยใช้เวลาประชุมแค่ 20 นาที ถือเป็นการประชุมวุฒิสภาที่สั้นที่สุด เพื่อเป็นไปตามมติวิปวุฒิสภา ที่ให้ประชุมเฉพาะเรื่องสำคัญและเร่งด่วน และปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดของ ศบค.ในการยับยั้งการระบาดของโควิด