Saturday, 22 June 2024

"ปิยบุตร"อัดรัฐบาลแก้ปัญหาในช่วงโควิดแบบ"คณาธิปไตย"“ปิยบุตร”ระบุช่วงโควิด- 19 ระบาดวิธีคิดของรัฐบาลเป็นแบบ”คณาธิปไตย”แก้ปัญหาให้คนกลุ่มน้อยเพียงไม่กี่ตระกูลแต่ยึดอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจไปหมด แต่อ้างสารพัดช่วยคนจนแต่อุ้มกลุ่มทุน