Saturday, 20 July 2024

"พรรณิการ์"อยากรู้จิตใจพวกปล่อยข่าวแม่ธนาธรแจกเงินทำด้วยอะไร“ช่อ พรรณิการ์”ซัดพวกกุข่าวแม่”ธนาธร”แจกเงิน จิตใจทำด้วยอะไร ทำประชาชนเสี่ยงติดโควิดวอนอย่าเอาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนมาโจมตีกันทางการเมือง