Sunday, 26 May 2024

"พ.ต.อ.ทวี"สงสัยตั้งกองทุนตราสารหนี้4แสนล้านไร้ระบบป้องกันทุจริตเลขาธิการพรรคประชาชาติ แสดงความสงสัย ทำไมรัฐบาลออกพ.ร.ก.ตั้งกองทุนพยุงตลาดตราสารหนี้ 400,000 ล้านบาทไม่มีระบบป้องกันทุจริต