Saturday, 31 July 2021

มาเลย์มองไทย วัคซีนของเพื่อนบ้านทำไมถึงดีกว่า?

21 Jul 2021
9มาเลย์ไม่มั่นใจ Pfizer-ไทยด้อยค่า Sinovac อีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับการใช้วัคซีนของสองประเทศ ขณะที่ไทยเรียกหา Pfizer และบ่ายเบี่ยง Sinovac ที่มาเลเซียมีบางคนเห็นตรงกันข้าม