Thursday, 25 July 2024

ยูเนสโกยก ‘ดอยเชียงดาว’ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

19 Sep 2021
208


ยูเนสโกยก ‘ดอยเชียงดาว’ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 17:00 น.

ดอยเชียงดาวของเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก 20 แห่งใน 21 ประเทศ โดยหนึ่งในนั้นคือ ดอยเชียงดาวของจัวหวัดเชียงใหม่

ดอยเชียงดาวซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของไทยเป็นพื้นที่แห่งที่ 5 ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวต่อจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ในจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทาก จังหวัดลำปาง พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ ดอยเชียงดาวตั้งอยู่บ้านปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูง 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนบน

มีทั้งระบบนิเวศดั้งเดิมที่ได้รับการปกปักษ์รักษามาอย่างยาวนาน และพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี

ดอยเชียงดาวยังเป็นแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ กวางผา และเลียงผา รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะค้นพบพืชและสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ของโลกได้

นอกจากนี้พื้นที่บริเวณดอยเชียงดาวยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลีซอ ปกากะญอ และวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช