Thursday, 21 October 2021

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกฯ สั่งเพิ่ม “รอง ผอ.ศปก.ศบค.” 3 คน


ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกฯ สั่งเพิ่ม “รอง ผอ.ศปก.ศบค.” 3 คน

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 12:06 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ เพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯนายกฯ” ให้นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.”

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงประกอบของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ระบุว่าเพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เพิ่มรองผู้อำนวยการตามลำดับ 3 ตำแหน่ง คือ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 1 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการคน 2 และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 3