Monday, 13 May 2024

วันที่มหาเศรษฐีต้องจำนองเกาะ เพื่อขอเงินภาษีมาต่อลมหายใจธุรกิจ

22 Apr 2020
472ชายที่มีทรัพย์สิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำลังไม่มีทางเลือกนอกจากขอเงินรัฐบาลมาอุ้มธุรกิจ