Thursday, 21 October 2021

ศรัทธาคืออะไร สร้างขึ้นมาได้อย่างไร – โพสต์ทูเดย์ work-life-balance


ศรัทธาคืออะไร สร้างขึ้นมาได้อย่างไร

วันที่ 05 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล สถาบันอินทรานส์ Hipot – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

ผมมั่นใจว่าประเด็นเรื่องศรัทธาระหว่างบุคคลมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง เมื่อพูดถึงประเด็นความท้าทายด้านศรัทธา อาการที่พบบ่อยมักเป็นอย่างนี้ เพราะบุคคลต่างวัยต่างความคิด ติดกรอบเดิมๆ บางคนมีทัศนคติติดลบ ในระหว่างการสนทนา บุคคลมักเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงไม่เปิดใจกว้างรับฟัง ไม่เข้าใจกัน ขัดแย้งกัน ขาดความเชื่อมั่น ไม่ไว้ใจกัน หวาดระแวง ไม่ยอมรับกัน ขาดการมีส่วนร่วม ทำงานไม่เป็นทีม ไม่เกื้อกูลกัน ไม่ไปในแนวเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงรากของปัญหา ทำไมคน 2 คน ถึงไปด้วยกันไม่ได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่า ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันนั้น ในขณะนั้นโลกภายในของทั้งสองคือตัวตนก็กำลังก้องสะท้อนระหว่างกันอยู่เช่นกัน และโดยธรรมชาติตัวตนต้องการคุณค่าและความหมาย แต่ที่เป็นปัญหาไม่ไว้ใจกัน ก็เพราะต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน แต่กลับต้องการให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง นั่นคือ จะเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง

ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างเอาตนเองเป็นศูนย์กลางนั้น ใจก็จะไม่เปิดกว้างรับฟังอีกฝ่าย เมื่อใจเธอไม่เปิดรับฟังฉัน นั่นคือ เธอเห็นฉันไม่มีค่า และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันไม่มีค่า เธอก็ไม่มีค่าเช่นกัน” เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ศรัทธาก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อขาดศรัทธา ไม่ไว้ใจกัน ก็ขาดการมีส่วนรวม การทำงานก็ไม่เป็นทีม ไม่เป็นหนึ่งเดียว ครอบครัว องค์กร หรือสังคมใดก็ตามที่ไม่เป็นหนึ่งเดียว ความยั่งยืนก็ไม่ต้องพูดถึง

ความท้าทายในปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่ยังหลงทางต่อการสร้างศรัทธา และเชื่อว่าการสร้างศรัทธาสามารถเร่งได้ ด้วยการปรับตัวผู้สื่อสาร ตัวสาร และผู้รับสาร แต่นั่นยังมิใช่ประเด็นที่แท้จริง เพราะยังมิได้เจาะลึกลงไปถึงกระบวนการสื่อสารที่ว่า ในกระบวนการสื่อสารนั้น มันได้สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันหรือไม่ ใจเรานั้นเปิดกว้างที่จะยอมรับในความแตกต่างหรือไม่

ปัญหาความไม่เข้าใจกันในองค์กรนำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสและทรัพยากรมากมาย ท่านคิดว่าอะไรคือรากของปัญหาด้านศรัทธาระหว่างกัน ไม่ไว้ใจกัน ไม่ยอมรับกัน อะไรทำให้คนเราไม่เปิดใจกว้างรับฟังกัน ไม่เข้าใจกัน ขัดแย้งกัน แล้วท่านจะนำความเข้าใจดังกล่าวมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการสร้างทีมงานบนฐานของศรัทธา เพื่อพลิกสถานการณ์เชิงลบให้กลับมาเล่นเชิงบวกได้อย่างไร และนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งต่อภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานสามารถระเบิดศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เพื่อเล่นเชิงรุก ให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน อย่างเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียว