Thursday, 25 July 2024

"ศรีสุวรรณ"ยกข้อกฎหมายชี้ความผิดกลุ่มWevo ทิ้งกุ้งหน้าทำเนียบ-สตช.“ศรีสุวรรณ” ชี้กลุ่มการ์ด Wevo ทิ้งกุ้งหน้าทำเนียบ-สตช. มีความผิดตามกฎหมาย 2 กรรม 4 กระทง