Wednesday, 29 November 2023

"สมเด็จพระสังฆราช"ประทานพระคติธรรมในวันเยาวชนแห่งชาติสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย. 64 ทรงแนะให้เยาวชนอาศัยหลักธรรม “อัตตัญญุตา” ความเป็นผู้รู้จักตนอย่างรอบคอบและรอบด้าน