Wednesday, 17 July 2024

"สมเด็จพระสังฆราช"ประทานพระคติธรรมในวันเยาวชนแห่งชาติสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย. 64 ทรงแนะให้เยาวชนอาศัยหลักธรรม “อัตตัญญุตา” ความเป็นผู้รู้จักตนอย่างรอบคอบและรอบด้าน