Monday, 24 June 2024

สหรัฐฯหนุนบูรณะวัดไชยวัฒนารามความร่วมมือระดับโลก – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


สหรัฐฯหนุนบูรณะวัดไชยวัฒนารามความร่วมมือระดับโลก

วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 20:37 น.

พระนครศรีอยุธยา – ทูตสหรัฐฯดูการบูรณะโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนารามเมืองอยุธยา พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถาน

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่วัดไชยวัฒนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายไมเคิล ดี ซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร และ นายเจฟฟ์? อัลเลน? ผู้อำนวยการโครงการ? World? Monument.Fund. พร้อมผู้ร่วมงามอีกประมาณ? 80? คนร่วมพิธีเปิดงานบูรณะระยะใหม่ ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นายไมเคล ดีซอมบรี? เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย? กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทย มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาแลกเปลี่ยนสำหรับบุคลากรของกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างกับโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย และเป็นต้นแบบของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในภูมิภาค สหรัฐฯ จะร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคำไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป

ทั้งนี้ สถานทูตสหรัฐฯ ให้ความสนับสนุนการบูรณะวัดไชยวัฒนารามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูต เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Preservationหรือ AFCP) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนสนับสนุนมีมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันวัดไชยวัฒนารามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษาอีกด้วย

สำหรับ การบูรณะวัดไชยวัฒนารามเริ่มต้นขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 สร้างความเสียหายแก่บริเวณวัดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของวัด ในปีถัดมา โครงการ AFCP ได้สนับสนุนทุนบูรณะและมีการเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ทรุดโทรม อีกทั้งเสริมโครงสร้างโดยรอบวัดให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพ สมาน สุดโต