Wednesday, 29 November 2023

"สุวิทย์"เสนอแนวคิดพัฒนาครูและคนรุ่นใหม่หลังวิกฤโควิด-19“สุวิทย์ เมษินทรีย์”เสนอแนวทางพัฒนาครูและคนรุ่นใหม่ “โลกเปลี่ยน คนปรับ: เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19”