Wednesday, 7 December 2022

"สุวิทย์"เสนอแนวคิดพัฒนาครูและคนรุ่นใหม่หลังวิกฤโควิด-19“สุวิทย์ เมษินทรีย์”เสนอแนวทางพัฒนาครูและคนรุ่นใหม่ “โลกเปลี่ยน คนปรับ: เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19”