Wednesday, 20 October 2021

ส่งความสดจากยอดดอยสู่ชุมชนตลอดเดือนสิงหาคมนี้ท็อปส์ เปิดพื้นที่ช่วยกระจายผลผลิตจากพื้นที่สูง ในเทศกาล “สินค้าโครงการหลวง ดี อร่อย ส่งความสดจากยอดดอยสู่ชุมชน”