Friday, 21 June 2024

หนี้สาธารณะสิ้นเดือนก.ย.7.8 ล้านล้านบาท – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

30 Nov 2020
350


หนี้สาธารณะสิ้นเดือนก.ย.7.8 ล้านล้านบาท

วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 08:21 น.

สบน. แจง หนี้สาธารณะสิ้นเดือนก.ย.7.8 ล้านล้านบาท ยันบริหารไม่ให้ไม่เกิน 60% ของ GDP

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 7.8 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากับ 49.34% ประกอบด้วย หนี้รัฐบาล จำนวน 6.73 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7.95 แสนล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 3.09 แสนล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,821 ล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง มีจำนวน 6.27 ล้านล้านบาท คิดเป็น 39.40% ของ GDP สำหรับหนี้ที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ โดยมีแหล่งรายได้อื่นที่ไม่ใช่งบประมาณมาชำระหนี้

นางแพตริเซีย กล่าวว่า สบน. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงการคลังได้บริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 60%