Friday, 21 June 2024

เก็บรายได้รัฐบาลครึ่งปีทรุดต่ำกว่าเป้า – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

30 Apr 2020
522


เก็บรายได้รัฐบาลครึ่งปีทรุดต่ำกว่าเป้า

วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 06:59 น.

พิษเลื่อนเก็บภาษีและโควิดระบาด สะเทือนการเก็บรายได้รัฐบาลครึ่งปีแรกต่ำกว่าเป้าหมาย 15,572 ล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สสค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,143,571 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 15,572 ล้านบาท หรือ 1.3% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.5%

ทั้งนี้ รายได้จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการเก็บรายได้ภาษีของกรมภาษีกรมสรรพากรต่ำกว่าเป้าหมาย 17,981 ล้านบาท กรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมาย 14,665 ล้านบาท และกรมศุลกากรต่ำกว่าเป้าหมาย 3,838 ล้านบาท รวมแล้วกรมภาษีเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 36,484 ล้านบาท