Thursday, 23 November 2023

เตรียมเปิดแหล่งเรียนรู้สมัยขุนหลวงพะงั่วกับเมืองสุพรรณบุรีกรมศิลปากรจับมือจ.สุพรรณบุรีสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน จัดเต็ม 3 ภาษา 3 ไทย-อังกฤษ-จีน พร้อมใช้เทคโนโลยีแสงเสียงประกอบยิ่งใหญ่