Thursday, 21 September 2023

เปิดหนังสือทร.แจ้งขอปรับลดงบซื้อเรือดำน้ำเหลือ 0 ล้านบาท – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


เปิดหนังสือทร.แจ้งขอปรับลดงบซื้อเรือดำน้ำเหลือ 0 ล้านบาท

วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 19:15 น.

กองทัพเรือทำหนังสือถึงประธานกมธ.งบประมาณฯขอปรับลดงบประมาณปี 2564 เพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำเหลือ 0 ล้านบาท เนื่องจากคํานึงถึงเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.กองทัพเรือได้ส่งเอกสารชี้แจงถึงประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อขอปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน 2 ลำ ในงวดปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3,925 ล้านบาท เนื่องจากคํานึงถึงเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทั้งนี้ เนื้อหาได้ระบุชี้แจงด้วยว่า แม้การปรับลดงบประมาณครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผนงานของกองทัพเรือ และก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวม แต่กองทัพเรือก็ตระหนักถึงความจำเป็นตามสถานการณ์ของประเทศ และเห็นว่าการเลื่อนจัดซื้อเรือดำน้ำ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงยอมปรับลดงบประมาณปี 2564 ในการจัดซื้อเรือดำน้ำเหลือ 0 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี 2564 หลังจากที่ทางกองทัพเรือส่งหนังสือชะลอการซื้อเรือดำน้ำแล้ว ในที่ประชุมจึงมีมติปรับลดการจัดซื้อเรือดำน้ำเหลือ 0 บาท ด้วยคะแนนเห็นด้วย 63 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง