Friday, 19 July 2024

เปิดไส้ในกระทรวงไหนโดนตัดโอนงบ63เยียวยาโควิดแสนล้าน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


เปิดไส้ในกระทรวงไหนโดนตัดโอนงบ63เยียวยาโควิดแสนล้าน

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 17:59 น.

ส่องไส้ในกระทรวงไหนโดนครม.ตัดโอนงบปี63กว่าแสนล้านเพื่อนำไปตั้งเป็นงบกลางแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .. จำนวน 100,395 ล้านบาท เพื่อนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)  นั้น ตามไทม์ไลน์สำนักงบประมาณจะเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง ในวันที่ 19 พ.ค.นี้

จากนั้นจะนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1, 2 และ 3 ในวันที่ 28 พ.ค.โดยคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ประมาณกลางเดือนมิ.ย.2563

สำหรับกระทรวงไหนถูกเฉือนโดนโยกงบปี63ไปเท่าไหร่มีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงการคลัง มากสุด โดนไป 36,100 ล้านบาท ถัดมา เป็น กระทรวงกลาโหม 18,082 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม 11,165 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 6,340 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 5,045 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,617 ล้านบาท กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2,199 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 1,132 ล้านบาท

สำนักนายกรัฐมนตรี 1,417 ล้านบาท กระทรวงต่างประเทศ 78 ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 267 ล้านบาท กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 749 ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 865 ล้านบาท กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 688 ล้านบาท กระทรวงพลังงาน 37 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ 364 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม 553 ล้านบาท กระทรวงแรงงาน 70 ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรม 296 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม 201 ล้านบาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1,256 ล้านบาท หน่วยงานของรัฐสภา 432 ล้านบาท หน่วยงานของศาล 48 ล้านบาท หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 218 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 2,949 ล้านบาท สภากาชาดไทย 97 ล้านบาท หน่วยงานอื่นของรัฐ 12 ล้านบาท จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2,537 ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,942 ล้านบาท และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 2,622 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือในส่วนงบของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธว่าถูกตัดไปมากน้อยแค่ไหนนั้น เมื่อดูภาพรวมงบที่ถูกหั่นประมาณ1.8 หมื่นล้าน นั้น ประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 367 ล้านบาท

กองทัพบก 9,017.999  ล้านบาท ที่น่าสนใจ อาทิ 1.แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 73 ล้านบาท 2.แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด คือ รายการงบประมาณ 50 ล้านบาท3.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 6,283 ล้านบาท 4.แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 250 ล้านบาท 5.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วงเงิน 20 ล้านบาท 6. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 2,341.785 ล้านบาท

กองทัพเรือ 4,130.105 ล้านบาท อาทิ 1.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 3,814.445 ล้านบาท 2.แผนงานยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 57.5 ล้านบาท 3.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 69.15 ล้านบาท 4.แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 189 ล้านบาท

กองทัพอากาศ 3,301.508 ล้านบาท อาทิ 1.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 3,094 ล้านบาท 2.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 19.950 ล้านบาท 3.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 187.437 ล้านบาท

กองบัญชาการกองทัพไทย 1,205.896 ล้านบาท อาทิ 1.แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 10 ล้านบาท 2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,112 ล้านบาท 3.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 9.4 ล้านบาท 4.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 74.420 ล้านบาท และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คือ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 60 ล้านบาท