Wednesday, 22 May 2024

เปิด 4 มาตรการยังคงไว้ หลังต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน 1 เดือน


เปิด 4 มาตรการยังคงไว้ หลังต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน 1 เดือน

วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 13:02 น.

ศบค.คง 4 มาตรการหลังต่ออายุพรก.ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนพ.ค. ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ-ห้ามออกนอกเคหสถาน-งดหรือชะลอเดินทางข้ามเขตจังหวัด-งดดำเนินกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมศบค. โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-ที่ประชุมศบค. มีมติขยายการประกาศบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 63

-การต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯยังคง 4 มาตรการหลักไว้ดังนี้

1. ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.63)

2.ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

3.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น

4.งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

*************************

-สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รายงานผลสัมฤทธิ์การประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินฯที่ผ่านมาว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้การการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ เป็นผลให้ผู้ติดเชื้อรายวันภายในประเทศไทยมีจำนวนลดลงต่อเนื่อง

-หน่วยงานด้านการข่าวได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนมากกว่า 40,000 คน พบว่าประชาชนมากว่า 70% เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล