Wednesday, 7 December 2022

เพิ่มรายการยาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


เพิ่มรายการยาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 21:08 น.

กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาหรือสารอาหาร ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังให้สามารถเบิกและนำไปใช้ที่บ้านได้

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมมาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันการให้ยาหรือสารอาหารบางกรณี ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือที่บ้าน โดยการกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพได้ และเพื่อเตรียมการรองรับบริการทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรมบัญชีกลางอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 จึงได้ปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารอาหารในระหว่างฟอกเลือด สามารถเบิกสารอาหารจากสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชนได้

การเบิกจ่ายยาหรือสารอาหารที่จะต้องบริหารจัดการในสถานพยาบาลโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่ใช้กับผู้ป่วยในขณะที่อยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น มิให้เบิกจ่ายเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล ยกเว้นยาหรือสารอาหารตามหลักเกณฑ์และรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายการยาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถเบิกยาหรือสารอาหารดังกล่าวจากสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ในหน่วยไตเทียม (สถานพยาบาลเอกชน) ได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้รักษาที่สถานพยาบาลของทางราชการ โดยอ้างอิงมาตรฐานทางการแพทย์ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

นอกจากการเพิ่มเติมรายการยาหรือสารอาหารที่จำเป็นข้างต้นแล้ว ยังกำหนดให้ผู้ป่วยโรคอื่น หรือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง หรือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการอื่นซึ่งมิใช่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สามารถเบิกยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) เพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาลของทางราชการได้ ตามความจำเป็นและคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษา

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารข้างต้น ให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 4614 4441 4355 6852 6854 หรือสอบถามที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ