Monday, 18 October 2021

เมื่อแคนาดาคิดเป็นศัตรูกับพญามังกร ผลก็คือ?

12 Aug 2021
15จะให้จีนนั่งเฉยๆ ก้คงไม่ได้ถ้าถูกท้าทาย จากคำเตือนของจีนว่าจะมีผลลัพธ์อันเลวร้ายตามมา ตอนนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ