Sunday, 24 September 2023

เร่งเบิกงบลงทุนรัฐวิสากิจได้แล้วกว่า7หมื่นล้านบาท – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

28 Apr 2020
482


เร่งเบิกงบลงทุนรัฐวิสากิจได้แล้วกว่า7หมื่นล้านบาท

วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 08:11 น.

สคร.แจงตัวเลขเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจกว่า 7 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 71,720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยเม็ดเงินสะสมสิ้นสุดมี.ค. 2563 มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1,253 ล้านบาท หรือ 101.78%

โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยเป็นผลจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงก่อนหน้านี้และการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 48,223 ล้านบาท หรือคิดเป็น 103% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง จำนวน 23,496 ล้านบาท หรือคิดเป็น 118% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนม.ค. – มี.ค. 2563) ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของ รฟม. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อสร้างความมั่นคงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง (ระยะที่ 1 และ 2) และแผนระยะยาวพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/อื่นๆ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการจ่ายค่าธรรมเนียมการประมูลคลื่นความถี่ 5G ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายประภาศ กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ในภาพรวม รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนบางโครงการที่ต้องใช้บุคลากรและการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ ทำให้ต้องปรับปรุงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงด้วย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถลงทุนโครงการต่างๆ ได้ตามเป้าหมายเพื่อผลักดันเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง