Wednesday, 20 October 2021

เศรษฐกิจไทยควรจะกังวลกับปัญหาเงินเฟ้อหรือไม่ ?ขีดความสามารถชำระหนี้ลดลงจนครัวเรือนจำนวนมากอาจจะชำระหนี้ไม่ได้ กลายเป็นหนี้เสียจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจจะกลายเป็นชนวนนำไปสู่วิกฤติหนี้ภาคครัวเรือน