Sunday, 14 August 2022

เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร ในวันที่มหาอำนาจใหญ่ถอนคันเร่งนโยบาย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

24 Sep 2021
123


เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร ในวันที่มหาอำนาจใหญ่ถอนคันเร่งนโยบาย

วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 08:41 น.

ธนาคารกลางประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐถอนคันเร่งนโยบายการเงิน ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่

วิจัยกรุงศรีพบว่าหากธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายแบบตึงตัวผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.5% จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐและไทยเพิ่มขึ้น 1.5% และ 0.98% ตามลำดับ ต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้นทำให้การลงทุนมีแนวโน้มหายไป 3.2% เมื่อเทียบกับกรณีฐาน โดยใช้เวลาส่งผ่านผลกระทบประมาณ 5 ไตรมาส ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจหายไป 0.4% ในระยะยาว

ผู้ดำเนินนโยบายสามารถซื้อเวลาก่อนที่ต้นทุนที่สูงขึ้นจะกระทบต่อเศรษฐกิจจริงได้ ผ่านการทำนโยบายทั้งแบบปกติและนโยบายนอกกรอบ ได้แก่ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) การส่งเสริมการลงทุน การเข้าซื้อสินทรัพย์และการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันบัตรรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยต้องซึมยาว

ติดตามอ่านต่อTH: https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/Policy-Divergent-Impact-Thailand-21