Saturday, 23 October 2021

แบงก์รัฐการันตีคุ้มครองเงินฝาก100%แบงก์รัฐให้ความมุั่นใจผู้ฝากเงินการันตีคุ้มครอง 100% ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่การคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท ในวันนี้