Monday, 18 October 2021

"ไพบูลย์"นั่งประธานกมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโหวตเลือก “ไพบูลย์ นิติตะวัน” นั่งประธาน คาดพิจารณาเสร็จใน 2 สัปดาห์