Monday, 24 June 2024

22 เมษายน Earth Day วันคุ้มครองโลก


22 เมษายน Earth Day วันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 06:30 น.

22 เมษายน 2563 ครบรอบ 50 ปี Earth Day วันคุ้มครองโลก มิวเซียมสยาม จับมือ Earth Day เปิดตัวโครงการ “ขยะบทที่ 2” สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2513

สำหรับประเทศไทย เริ่มมีการพูดถึงวันคุ้มครองโลกครั้งแรก เมื่อปี 2533 ถือเป็นการเริ่มต้นของสังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจาก สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกระทำอัตวินิบาตกรรม และเมื่ออาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้น เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในการปกป้องรักษาผืนป่า ที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย

เป้าหมายหลักของ Earth Day อาทิ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ อนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป สร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชน และชาติ

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือการร่วมกันรักษาความสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

ในปัจจุบันสถานการณ์การตื่นตัวของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เริ่มหันมาใช้กระบอกน้ำส่วนตัว ลดการใช้พลาสติก แต่ในขณะเดียวกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพลาสติก เศษกระดาษ ที่ถูกมองว่าเป็นขยะเหลือทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แท้จริงแล้วขยะเหล่านั้นมีประโยชน์และสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี

ในวันที่ 22 เมษายนของทุกๆ ปี จึงเป็นวันที่เรามีโอกาสรำลึกถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมใคร่ครวญว่าเราต้องทำอะไรเพื่อปกป้องของขวัญที่ธรรมชาติมอบแก่โลกของเราใบนี้ และในปี 2563 มิวเซียมสยาม ร่วมมือกับ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Earth Day) และภาคีเครือข่าย 11 แห่ง เปิดตัวโครงการ “ขยะบทที่ 2” โดยมีเป้าหมายคือสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยหันมาจัดการขยะอย่างถูกวิธี และลดจำนวนขยะที่มีโอกาสทำลายสิ่งแวดล้อม 

สำหรับโครงการขยะบทที่ 2 เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Earth Day) องค์กรที่ดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ ซึ่งที่มาของคำว่า ขยะบทที่ 2 มาจากเป้าหมายที่มองเห็นร่วมกันว่า ขยะที่ทุกคนทิ้งแท้จริงแล้วสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้อง 

มิวเซียมสยาม ในฐานะแหล่งเรียนรู้สาธารณะจึงได้ดำเนินการจัดการพื้นที่บางส่วนภายในมิวเซียมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ อาทิ การจัดตั้งถังขยะความรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภท การรับบริจาคขยะประเภทขวดพลาสติก และกระดาษสลิปใบเสร็จ เพื่อนำไปมอบให้กับเครือข่ายการจัดการขยะต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าด้วยขยะ โดยโครงการนี้จะประกาศดำเนินการพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 22 เมษายน 2563 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี Earth Day และวันคุ้มครองโลก