Wednesday, 19 June 2024

KTAMขายกองทุนตราสารหนี้อายุ3เดือน – โพสต์ทูเดย์ กองทุนรวม

27 Apr 2020
575


KTAMขายกองทุนตราสารหนี้อายุ3เดือน

วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 20:25 น.

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือนชู 0.40% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 ( KTSIV3M2) ในวันที่ 27 – 30 เมษายน 2563 อายุโครงการประมาณ 3 เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย

โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วนโดยประมาณ 9% และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนโดยประมาณ 91% ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.40% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม

สรุปสภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ 10-17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อกลับ ของนักลงทุนสถาบันในประเทศท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง โดยในฝั่งของตราสารหนี้เอกชน Liquidity Spread ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความกังวลต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยใน สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 4,994 ล้านบาท ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามความต้องการ ลงทุนในพันธบัตรเพื่อลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจากการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 อย่างไรก็ดีในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์อัตราผลตอบแทนกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการ ย้ายเม็ดเงินกลับไปลงทุนในหุ้น ขานรับข่าวความคืบหน้าของการพัฒนายารักษาโรค COVID-19 และการเตรียมเปิด เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 3 bps. มาอยู่ ที่ 0.20% ต่อปี อายคุงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps.มาอยู่ที่ 0.36% ต่อปี และอายคุงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 9 bps. มาอยู่ที่ 0.64% ต่อปี

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน / การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้ง ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก