Tuesday, 21 May 2024

Work from Home : การรักษาระดับศักยภาพของทีมงาน


Work from Home : การรักษาระดับศักยภาพของทีมงาน

วันที่ 04 พ.ค. 2563 เวลา 09:20 น.

การรับมือกับปัญหาไวรัสโควิด-19 เชิงองค์รวม : เราจะรักษาระดับศักยภาพทีมงานเมื่อต้องทำงานที่บ้านได้อย่างไร?

สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายหน่วยงานให้บุคลากรทำงานที่บ้านหรือสลับกันมาที่ทำงาน จึงมักเกิดคำถามถึงความมีประสิทธิภาพของการทำงานที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาลได้ยืดประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

คำถามที่มักพบบ่อยคือ

  1. ทำอย่างไรทีมงานจึงจะยังคงมีแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นมีทัศนคติเชิงบวกเล่นเชิงรุกและยังคงสามารถนำตนเองได้อย่างรับผิดชอบ?
  2. การทำงานคือ การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ ความรู้ต้องมาจากฐานคิดเชิงระบบที่เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยน แล้วท่านจะรักษาระดับการเชื่อมโยงของทีมงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?
  3. การทำงานที่บ้านต้องผ่านเครื่องมือสื่อสาร แล้วท่านจะทำอย่างไร ทีมงานจึงจะสามารถสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว?
  4. การทำงานที่บ้าน ความไว้วางใจคือหัวใจสำคัญ ท่านในฐานะผู้นำองค์กร ท่านจะรักษาความเชื่อมั่นและศรัทธาของทีมงานให้อยู่ในระดับสูงเพื่อการทำงานอย่างมีเอกภาพได้อย่างไร?

ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน จากมุมมองดังกล่าว ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Hipot – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน จากสถาบันอินทรานส์ เผยว่า มันเป็นความรับผิดชอบทั้งระดับตนเอง ทีมงาน และผู้นำองค์กรที่จะยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพของการทำงานแม้ที่บ้าน ดังนี้

ระดับตนเอง

เมื่อพิจารณาที่ตัวบุคคลเมื่อมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงสิ่งที่ควรตระหนักคือ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนเสมอ สิ่งแรกที่ต้องสร้างขึ้นมาคือ ความสามารถในการนำตนเอง มีความมุ่งมั่น มีทัศนคติเชิงบวก สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนตนเองอย่างรับผิดชอบ คุณสมบัติดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลต้องเห็นคุณค่าตนเองเท่านั้น

เท่านั้นยังไม่พอ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเล่นเชิงรุก โดยต้องหลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ออกจาก Comfort Zone เพื่อผลักดันศักยภาพภายในตนเองให้ออกมาได้อย่างเต็มที่

ระดับทีมงาน

เมื่อพิจารณาในระดับทีมงาน หัวใจการทำงานเป็นทีมคือ การเสริมพลังร่วมบนฐานของความศรัทธาและความเข้าใจกัน โดยที่บุคคลต้องเปิดใจกว้างรับฟัง ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เห็นคุณค่าในความแตกต่าง ด้วยฐานของความเข้าใจกันจึงสามารถสร้างความสอดคล้องของทีมงานให้ไปในแนวเดียวกันอย่างมีเอกภาพ โดยการมีภาพเป้าหมายร่วมกัน

เมื่อมีศรัทธาและเป้าหมายร่วมจึงนำมาสู่การคิดแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อหาทางออกของปัญหาอย่างหลากหลายบนฐานคิดเชิงระบบ โดยเห็นความจริงว่า ทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต้องมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ระดับผู้นำองค์กร

เป้าหมายของความเป็นผู้นำองค์กรคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนหนักเพื่อให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ จะเป็นจริงได้ผู้นำต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการมอบอำนาจ ให้เกียรติและเคารพในการตัดสินใจในขอบเขตที่ตกลง และยอมรับกัน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คุณค่าดังกล่าวจะช่วยเร่งขับศักยภาพของทีมงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในแนวเดียวกัน 

โดยสรุป การทำงานที่บ้าน บุคคลจึงต้องรับผิดชอบสูง ต้องสร้างการนำตนเองให้ได้ผ่านกรอบความคิดเชิงบวก ต้องเปิดใจกว้างรับฟัง มองภาพเป้าหมายร่วม เพื่อหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยมุมมองเชิงระบบ ทั้งนี้ ผู้นำจะมีบทบาทสูงมากในการสร้างความสอดคล้องให้เป็นหนึ่งเดียวบนฐานของการเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ แล้วการทำงานที่บ้านจะมีความสุข